Wypadek!

To dobry kierunek po pomoc

Wypadek to zdarzenie losowe. Nikt nie wie kiedy nam się może wydarzyć. Wypadek jest ogromnym przeżyciem dla poszkodowanego, sprawcy jak i dla świadków zdarzenia. Można by tu wymieniać czynności i kolejność postępowania.  Tylko po co? Wiemy z ogromnego doświadczenia, iż podczas tak trudnych chwil nawet dobrze przygotowany, uzbrojony w schematy postępowania uczestnik wypadku nie działa racjonalnie. Szuka natychmiastowej pomocy. Co najbezpieczniej zrobić? Wystarczy zadzwonić do naszych pracowników, a zajmiemy się za Państwa wszystkimi formalnościami już na miejscu wypadku. To Państwa nic nie kosztuje. Tylko wtedy macie Państwo gwarancję prawidłowego i profesjonalnego postępowania. Nikt nie pociągnie Państwa do odpowiedzialności za nieprawne czynności, błędy prawne itp. Wszystko zostanie w Państwa imieniu wypełnione i załatwione przez ludzi przygotowanych do takich działań i udzielaniu pomocy od momentu wypadku, leczenia, naprawy po wypłatę odszkodowania i powrotu do normalności. Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 

 

  Tutaj można pobrać Wspólne Oświadczenie O Zdarzeniu DrogowymOświadczenie

Pomoc Drogowa Krosno Odrzańskie

 

Art.130a Prawo o ruchu drogowym

Odholowanie samochodu na koszt właściciela – art. 130a

Jeżeli ktoś nie wie, kiedy samochód zostanie odholowany  z drogi na jego koszt i kto ma prawo odholować pojazd, powinien zapoznać się z poniższymi przepisami.

Podstawa prawna Dz.U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602 (z późniejszymi zmianami)

Prawo o ruchu drogowym

Art. 130a.
(wersja obowiązuje od 30.06.2009, art. zmieniony przez Dz.U. 2009.91.739)

1. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:

1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu,
2) nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c;
3) przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego.

2. Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:
1) kierowała nim osoba:
a) znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
b) nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu,
2) jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

3. Pojazd może być przemieszczony lub usunięty z drogi, jeżeli utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej.

4. Decyzję o przemieszczeniu lub usunięciu pojazdu z drogi podejmuje:
1) policjant – w sytuacjach, o których mowa w ust. 1-3;
2) strażnik gminny (miejski) – w sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1;
3) osoba dowodząca akcją ratowniczą – w sytuacji, o której mowa w ust. 3.

5. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 pojazd jest usuwany z drogi przez jednostkę wyznaczoną przez starostę.

5a. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 pojazd jest usuwany z drogi przez jednostkę wyznaczoną przez starostę.

5b. Starosta, wyznaczając jednostkę do usuwania pojazdów, kieruje się przesłankami zachowania rzetelności oraz zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług, a w szczególności bierze pod uwagę:
1) standard wyposażenia i oznakowania pojazdu przeznaczonego do usuwania lub przemieszczania pojazdów;
2) liczbę i rodzaj pojazdów przystosowanych do usuwania lub przemieszczania pojazdów, stosownie do wielkości obszaru świadczonych usług;
3) deklarowany czas przybycia na miejsce zdarzenia;
4) zobowiązanie jednostki do realizacji każdego zlecenia usunięcia pojazdu z drogi;
5) opinię właściwego miejscowo komendanta powiatowego Policji w zakresie dotychczasowego przebiegu ewentualnej współpracy jednostki z Policją;
6) konieczność zachowania warunków konkurencji;
7) proponowaną cenę usługi.

5c. Pojazd usunięty z drogi, w przypadkach określonych w ust. 1 i 2, umieszcza się na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie.

5d. Starosta, wyznaczając jednostkę do prowadzenia parkingu strzeżonego, kieruje się przesłankami rzetelności oraz zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług, a w szczególności bierze pod uwagę:
1) standard wyposażenia parkingu strzeżonego, a zwłaszcza rodzaj ogrodzenia, oświetlenie i monitoring;
2) liczbę miejsc do parkowania pojazdów;
3) proponowany rodzaj zabezpieczenia pojazdów;
4) warunki utrzymywania pojazdów, a zwłaszcza pojazdów z uszkodzeniami powypadkowymi;
5) miejsce położenia parkingu;
6) opinię właściwego miejscowo komendanta powiatowego Policji w zakresie dotychczasowego przebiegu ewentualnej współpracy jednostki z Policją;
7) zobowiązanie jednostki do realizacji każdego zlecenia umieszczenia pojazdu na parkingu strzeżonym;
8) konieczność zachowania warunków konkurencji;
9) proponowaną cenę usługi.

5e. Wyznaczenie jednostki usuwającej pojazd oraz prowadzącej parking strzeżony, na którym umieszcza się usunięty pojazd, następuje poprzez wybór najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem warunków określonych w ust. 5b i 5d. Wyznaczenie następuje na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata. Starosta może wyznaczyć więcej niż jedną jednostkę.

6. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 5c, ustala rada powiatu.

7. Wydanie pojazdu następuje po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty, o której mowa w ust.6.

8. Pojazd może być unieruchomiony przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół w przypadku pozostawienia go w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nieutrudniającego ruchu lub niezagrażającego bezpieczeństwu.

9. Pojazd unieruchamia Policja lub straż gminna (miejska).

10. (przepis uznany za niezgodny z Konstytucją na mocy orzeczenia TK z dnia 3 czerwca 2008 r., sygn. akt P 4/06).

11. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, kierując się zasadą zagwarantowania ochrony prawa własności oraz potrzebą zapewnienia porządku na drogach publicznych i bezpieczeństwa ruchu drogowego, określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb oraz warunki współdziałania z Policją i innymi podmiotami uprawnionymi do podejmowania decyzji o usunięciu pojazdu jednostek usuwających pojazdy lub prowadzących strzeżone parkingi;
2) tryb i warunki wydawania pojazdu z parkingu,
3) (przepis uznany za niezgodny z Konstytucją na mocy orzeczenia TK z dnia 3 czerwca 2008 r., sygn. akt P 4/06).

 

tel . kontaktowy : 

 

 003a_header

Pomoc Drogowa Krosno Odrzańskie     –     Pomoc Drogowa Krosno Odrzańskie

+48   884-888-128

+48   881-753-333

+48 ( 68 ) 383-53-69

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress